Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), spółka Genus Grupa Deweloperska 2 Sp. z O.O. Centrum Sp. Komandytowa, 30-212 Kraków ul. Sawickiego 2g, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000681185, NIP 6772411456. , niniejszym informuje, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie spółkaGenus Grupa Deweloperska 2 Sp. z O.O. Centrum Sp. Komandytowa, 30-212 Kraków
  ul. Sawickiego 2g, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000681185, NIP 6772411456.
  (dalej: „Spółka”);
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody w zakresie jakim ich przetwarzanie niezbędne jest do przedstawienia Panu/Pani oferty Spółki w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz przygotowania projektów umów pomiędzy stronami (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO);
 3. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
 4. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do przedstawienia Panu/Pani oferty handlowej Spółki;
 5. brak podania przez Pana/Panią danych osobowych uniemożliwia przedstawienie Panu/Pani oferty Spółki w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz przygotowania, zawarcia i wykonania ewentualnej umowy ze Spółką;
 6. jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie w zakresie jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, bez podania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: zainwestuj@rezydencjagubalowka.pl
 7. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na prawidłowość przetwarzania Pana/Pani przed cofnięciem tej zgody;
 8. w przypadku zawarcia przez Pana/Pani umowy ze Spółką, Pana/Pani dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania tej umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO;
 9. w zakresie w jakim istnieje potrzeba wykazania faktów dotyczących wzajemnej współpracy Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) i f) RODO;odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: Zarząd Spółki, pracownicy i podwykonawcy Spółki, realizujący usługi w zakresie przygotowania oferty Spółki oraz przygotowania projektów wzajemnych umów;
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza obszaru EOG lub do organizacji międzynarodowej, chyba że wyrazi Pan/Pani takie życzenie.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody RODO będą przechowywane przez czas trwania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu umowy;
 13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) i f) RODO będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wzajemnej współpracy;
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 15. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 16. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.